<< ศูนย์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ............โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     กระทรวงศึกษาธิการ
 
 
ทุกความเห็นของท่าน  คือส่วนสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทำวันนี้เพื่ออนาคตที่สดใสในวันข้างหน้า
ด้วยความขอบคุณ.........จากคณะกรรมการศูนย์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สพฐ.     คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น
 
ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประธานพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำเสนอร่างแนวทางปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปฏิรูปการเรียนการสอน ด้านปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพและด้านการบริหารจัดการ พร้อมทั้ง
แบ่งกลุ่มพิจารณา ปรับ และสรุปความเห็น ร่างแนวทางปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระดมสมองผู้รู้ด้านการศึกษา ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา ร่วมกำหนด   แนวทางการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน    เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ